การทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน
เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปี พ.ศ. 2555
ในส่วนทักษะหัตถการ สำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

 
 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาทบทวนทักษะหัตการ
สำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ