การทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน
เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปี พ.ศ. 2555
ในส่วนทักษะหัตถการ สำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ขอความกรุณาจากท่านโปรดแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2562
 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาทบทวนทักษะหัตการ
สำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ คัดลอก ดัดแปลงเนื้อหาจาก website นี้ เพื่อกระทำการอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำประชาพิจารณ์

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มี
เว็บไซต์นี้เพื่อการแสดงความคิดเห็นของแพทย์ที่มีต่อการพิจารณาทบทวนทักษะหัตถการสำหรับบัณฑิตและแพทย์เพิ่มพูนทักษะเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาจากเว็บไซด์นี้ไปเผยแพร่ต่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น


การทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน
เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปี พ.ศ. 2555

ในส่วนทักษะหัตถการสำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ขอความกรุณาจากท่านโปรดอ่านข้อมูล

- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์ของการทบทวนทักษะหัตถการ สำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
- นิยาม/ความหมายของหัตถการ สำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ก่อนเข้าสู่แบบสอบถามการทำประชาพิจารณ์